Friday, June 7, 2013

Leisabi ama

Makhuttuna
human rights violation gi report ekhatli
mamit tuna
arakpa nupa naha kaya yeng ngi
Mathunduna
koinaba nupa gi vespa da nappli
Machinduna
eiga koi nei pang san da sandok e
Thamoiduna
karam ba makhal gi mihun hunba jatno

No comments: