Wednesday, September 26, 2012

Imphal

Ngasina kanagi warino
Ngasina kanagi hakchangno tariba
Ngasidi nangi funga wari ama su lemhoudrey
chakli podon ama keithel gi kachin da musi musi
masi ra Imphal nangi saktam 
 leppa yadey taibang-gi khongchat matagum
eigi ekhut paiduna puri nangna 
 eina chatningdaba mafam khuding

Ningsinglibra, eina pikli ngei 
tera maphon na maningtamna pairingei
angamba enakhunba kanagi dolan na ashangba nongjabi bu kuptri ngei
chenduna chongduna sanarammi imphal turel gi mapanda
khubom da charu na yatpana eigi punshi gi cheina oirammi
kadai ngasidi..
nangi wari ra natraga imphal nangi warira
eina yaningdaba ama di yaori
leppa yadey taibang-gi khongchat matagum
eigi ekhut paiduna puri nangna 
thinduna takli amotpa mapei sing
eibu keidou haibano

3 comments:

kranthi P said...
This comment has been removed by the author.
snigdha G said...
This comment has been removed by the author.
Anna Mariya said...

Your post is very useful and interesting. I liked it very much and felt beneficial for all, if they have any doubt about the above mentioned topic. We can learn some valuable tips from this blog. You can have a look on my forum, I would be waiting for your valuable response. Thanks in advance.