Wednesday, April 13, 2011

Eigi Seireng Wareng Maru- Ode to Shri Biren

Lairaba Eigi yenakhada
eina seireng wareng maru khara hunjei
kharana Kamal, kharana Chaoba
kharana Biren kouwee maru singdo
eramdam da lok pa ngaktanni

Nakenthana Lakpada
mapung marei fana hourare
masa mareng sandorak-e
yumlonnaba mayamna maton thatpa lak-e

Moina hai Kamal ga Chaobana haowee
lapphu erombada kotpa yai fakpai gum
hawai thrak maton gum kangsoi thogbada hapasu yai

adubu ei na haojabadi Biren ni
maiba na hai
ma charabadi Laiming louba yade
madi laida katpasu fatte
adubu eina haobadi masina khara khak helle

dated -may 2009

No comments: